پسر آتامبایف می گوید عکس گرفته شده در مستعمره کیفری تلاش برای تحقیر رئیس جمهور سابق است

پسر آتامبایف می گوید عکس گرفته شده در مستعمره کیفری تلاش برای تحقیر رئیس جمهور سابق است

Tainynews – رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف ، پسر سعید آتامبایف ، تصاویر رئیس جمهور سابق گرفته شده در مستعمره کیفری # 47 را “تلاش برای تحقیر رئیس جمهور سابق …

Author: admin