660 کودک زیر 17 سال از مارس Covid-19 را در بیشکک گرفتار کردند

660 کودک زیر 17 سال از مارس Covid-19 را در بیشکک گرفتار کردند

Tainynews کوبان کونداشف ، رئیس بخش کنترل بهداشت و اپیدمیولوژیک گفت: از ماه مارس ، عفونت ویروس کرونا در 489 کودک زیر 14 سال و 171 کودک زیر 17 سال در بیشکک ثبت شده است.

175 مورد ویروس کرونا در ماه سپتامبر در بیشکک ثبت شد که شامل 8 مورد در کودکان زیر 14 سال است.

2،116 مورد ویروس کرونا در ماه اکتبر ثبت شد که شامل 102 مورد در کودکان زیر 14 سال است.

شیوع COVID-19 در بیشکک براساس گروه های سنی:

– کودکان زیر 14 سال – 489 مورد

– 15-17 ساله ها – 171

– جوانان 18-29 ساله – 2281

– 30-39 سال – 1،799

– 40-49 سال – 1،707

– 50-59 سال – 1،954

– بالای 60 سال – 2،451.

Author: admin