بیشکک در موارد ویروس کرونا ویروس روزانه افزایش یافته است: 1055 مورد جدید از 12 اکتبر تا 10 نوامبر ثبت شده است

بیشکک در موارد ویروس کرونا ویروس روزانه افزایش یافته است: 1055 مورد جدید از 12 اکتبر تا 10 نوامبر ثبت شده است

Tainynews کوبان کونداشف ، رئیس بخش کنترل بهداشت و اپیدمیولوژیک دولتی ، گفت: تعداد کل موارد ویروس کرونا در بیشکک تا 10 نوامبر 21،713 نفر بوده است.

این موارد شامل 10،852 مورد PCR تایید شده ویروس کرونا و 10،861 مورد ذات الریه با علائم ویروس کرونا است. 212 مورد وارداتی و 10،640 مورد از طریق بیماری های محلی است.

5848 مورد (8/53 درصد) در زنان و 5،004 مورد (2/46 درصد) مرد هستند.

4،267 تماس از موارد تأیید شده قبلی تحت نظر پزشکی باقی مانده است.

شاهدان پایتخت در موارد روزانه ویروس کرونا افزایش می یابد: 1055 مورد از 12 اکتبر تا 10 نوامبر ثبت شده است.

Author: admin