پرونده خرید اسلحه های بیهوش پلیس با قیمت بالاتر به کمیته امنیت ملی منتقل شده است

پرونده خرید اسلحه های بیهوش پلیس با قیمت بالاتر به کمیته امنیت ملی منتقل شده است

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت کشور گفت – مواد پرونده در مورد خرید چراغ قوه های تفنگ بی حس پلیس به کمیته امنیت ملی منتقل شد.

منابعی از ارگانهای اجرای قانون گفتند که 400 اسلحه بیهوش برای اداره پلیس بیشکک برای هر یک از 5600 سهم خریداری شده است ، اگرچه قیمت بازار برای هر اسلحه بی حس 600 گرم بود.

تحقیق درباره نقض روش انجام مناقصه های عمومی ، حراج ها آغاز شد.

به منظور احراز قانونی بودن خرید اسلحه بی حس و سایر وسایل خاص ، مواد به خدمات تحقیقاتی وزارت امور داخله منتقل شد.

Author: admin