کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمبود غذا ندارند ، اما مازاد: وزیر

کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمبود غذا ندارند ، اما مازاد: وزیر

Tainynews – Artak کمالیان ، وزیر صنعت کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، در طول کنفرانس ویدئویی در تاریخ 30 آوریل گفت: هیچ کسری از مواد غذایی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود ندارد …

Author: admin