قرقیزستان موج ویروس کرونا را مشاهده می کند – وزیر بهداشت

قرقیزستان شاهد موج ویروس کرونا دوم است – وزیر بهداشت

Tainynews وزیر بهداشت ، الیمکادیر بیشنالیف گفت – قرقیزستان دومین موج ویروس کرونا را دارد.

وزیر بهداشت در مورد موارد ویروس کرونا با مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات ، انتخابات و اعتراضات پس از انتخابات توضیح داد.

وزیر گفت: “الزامات بهداشتی در طی آن حوادث برآورده نشده است. از روز 20 اکتبر افزایش روزانه ویروس کرونا مشاهده می شود.”

وزیر بهداشت گفت: “من از مناطق و بیمارستان ها بازدید کردم ، با پزشکان دیدار کردم. وضعیت ویروس کرونا در مناطق بیشکک ، اوش و باتکن ناپایدار است. در سایر مناطق شاهد موارد روزانه هستیم.”

Author: admin