پلیس مالی بیش از 281 میلیون مادر فرار مالیاتی را نشان می دهد

پلیس مالی بیش از 281 میلیون مادر فرار مالیاتی را نشان می دهد

Tainynews – پلیس مالی گفت که فرار مالیاتی بیش از 281 میلیون مادر توسط A.K را فاش کرده است. شرکت LTD.

در این بیانیه آمده است ، در حال حاضر ، پلیس مالی به کار خود در زمینه تأمین امنیت اقتصادی کشور و جبران خسارت وارده به کشور در اثر جرائم اقتصادی ، فساد و رسمی ادامه می دهد.

Author: admin