حقوق کارمندان پزشکی در قرقیزستان در نزدیکترین زمان افزایش می یابد – وزیر بهداشت

حقوق کارمندان پزشکی در قرقیزستان در نزدیکترین زمان افزایش می یابد – وزیر بهداشت

Tainynews وزیر بهداشت ، الیمكادیر بیشنالیف گفت – حقوق پزشكان در نزدیكترین زمان افزایش می یابد.

“وقتی من به عنوان سرپرست رئیس جمهور سدیر جپاروف به من پیشنهاد شد پست وزیر بهداشت را بگیرم ، من 4 مشكل را مطرح كردم كه باید برطرف شود. او موافقت كرد كه از من حمایت كند. اولین مشكل افزایش حقوق پزشكان بود. ما 3 گزینه به وزیر بهداشت گفت: حقوق پزشكان در نزدیكترین زمان افزایش می یابد. “

Author: admin