کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد را از پانزدهمین نامزد ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده است دریافت می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد را از پانزدهمین نامزد ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده است دریافت می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد را از آزامات اسنبکوف ، پانزدهمین نامزد ریاست جمهوری خود معرفی کرد.

اعظم اسنبکوف ، 36 ساله ، در Alfa Telecom CJSC ، فرماندار سابق منطقه Moskovskiy در منطقه چوی کار می کند.

کمیسیون مرکزی انتخابات پیش از این اسنادی را از 14 کاندیدای ریاست جمهوری که خود نامزد شده بودند ، دریافت کرد.

قرار بود انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در تاریخ 10 ژانویه 2021 برگزار شود.

Author: admin