چهاردهمین کاندیدای ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده اسناد را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال می کند

چهاردهمین کاندیدای ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده اسناد را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات اسنادی را از ایمن کاسنوف دریافت کرد ، وی تصمیم گرفت به عنوان نامزد خود به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان شرکت کند.

آیمن کسنوف ، 46 ساله ، دانشجوی دانشگاه نیویورک در پراگ است.

کمیسیون مرکزی انتخابات پیش از این اسناد را از 13 نامزد خود برای ریاست جمهوری دریافت کرده بود.

Author: admin