سازمان تعزیرات حکومتی در حال تماشای ویدئویی است که ادعا می شود زندانیان مستعمره مجازات شماره 47 از کامچی کلبایف رئیس جنایت استقبال می کنند

سازمان تعزیرات حکومتی در حال فیلمبرداری است که ادعا می شود زندانیان مستعمره مجازات شماره 47 از کامچی کولبایف رئیس جنایت استقبال می کنند

Tainynews – ویدئویی که ادعا می شود زندانیان مستعمره مجازات شماره 47 از کامچی کولبایف رئیس جنایت استقبال می کنند در فضای آنلاین در حال پخش است …

Author: admin