انسان قصد دارد با بیش از 12 ساعت داستان حماسه ماناس را به رکوردهای جهانی گینس برساند

انسان قصد دارد تا بیش از 12 ساعت با بیان حماسه ماناس به رکوردهای جهانی گینس راه یابد

Tainynews – Naration از شعر حماسی Manas توسط Doolot Sydykov در میدان مرکزی Ala-Too در 12 نوامبر ساعت 9:00 آغاز شد.

manaschi (شخصی که شعر حماسی را اجرا می کند) قصد دارد با اجرای بدون توقف بیش از 12 ساعت که به صورت زنده از تلویزیون پخش می شود ، به کتاب رکوردهای گینس ورد برسد.

دو یورت در میدان Ala-Too نصب شده است. Doolot Sydykov در مرکز شفافیت مرکزی قرار دارد.

حدود 100 نفر از صبح در میدان جمع شدند.

Author: admin