زندانی که از ضیافت در مستعمره کیفری با رئیس جنایت ، کامچی کولبایف فیلم گرفته بود ، مجازات شد

زندانی که از جشن در مستعمره کیفری با رئیس جنایت ، کامچی کولبایف فیلمبرداری کرد ، مجازات شد

Tainynews – ویدئویی که جشن در مستعمره کیفری 47 را با مشارکت رئیس جرم Kamchy Kolbayev در 5 نوامبر فیلمبرداری شده است ، گفت: خدمات تعزیرات حکومتی …

Author: admin