جپاروف از وظایف ریاست جمهوری خود چشم پوشی می کند و برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در دفتر نخست وزیر تعلیق می شود

جپاروف از وظایف ریاست جمهوری خود چشم پوشی می کند و برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در دفتر نخست وزیر تعلیق می شود

Tainynews – سادیر جپاروف ، سرپرست سرپرست و نخست وزیر گفت که برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از وظایف ریاست جمهوری چشم پوشی می کند. او امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت.

رئیس مجلس [Talant Mamytov] وی گفت:

جپاروف گفت: “وظایف نخست وزیر به دلیل انتخابات به حالت تعلیق در می آید. وظایف نخست وزیر توسط آرتم نوویکوف معاون اول نخست وزیر انجام می شود.”

Author: admin