5 نامزد دیگر ریاست جمهوری که خود نامزد شده اند ، اسناد را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال می کنند

5 نامزد دیگر ریاست جمهوری که خود نامزد شده اند ، اسناد را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال می کنند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد را از 5 نامزد دیگر ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده اند دریافت کرد.

آنها شامل اوروستام کابیلبکوف ، 58 ساله ، رئیس بنیاد محیط زیست صرفه جویی در یخچال های طبیعی بود. باکتیبک کالاماتوف 36 ساله بیکار ؛ ایلگیز توکیکیف 35 ساله بیکار ؛ رئیس 49 ساله مدرسه شبانه روزی کالج باله بیشکک Eleonora Turdubekova. جامبیلبک کامچیف 66 ساله ، رئیس بنیاد عمومی کودول آرالش.

کمیسیون مرکزی انتخابات تاکنون اسنادی از 22 کاندیدای ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده اند دریافت کرده است.

Author: admin