از سرگیری پروازها با روسیه در گفتگوهای تلفنی امروز مورد بحث قرار خواهد گرفت

از سرگیری پروازها با روسیه در گفتگوهای تلفنی امروز مورد بحث قرار خواهد گرفت

Tainynews سدیر جپاروف ، نخست وزیر موقت ، در 12 نوامبر ، در کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک ، گفت: – از سرگیری پروازها با روسیه طی گفتگوهای تلفنی امروز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Author: admin