انسان بیش از 12 ساعت بدون وقفه رکورد اجرای شعر حماسی ماناس را می شکند

انسان بیش از 12 ساعت بدون وقفه رکورد اجرای شعر حماسی ماناس را می شکند

Tainynews – دولوت سیدیکوف رکورد شعر طولانی حماسه ماناس را بدون وقفه شکست.

وی در ساعت 10:00 روز 12 نوامبر شروع به اجرا کرد و پس از 14 ساعت و 27 دقیقه کار را به پایان رساند.

او این کار را کرد تا وارد کتاب رکوردهای جهانی گینس شود.

Author: admin