3 نامزد دیگر تصمیم دارند برای ریاست جمهوری قرقیزستان نامزد شوند

3 نامزد دیگر تصمیم دارند برای ریاست جمهوری قرقیزستان نامزد شوند

Tainynews – دو نامزد دیگر اسنادی را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال کردند تا در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به عنوان کاندیداهای خود معرفی شده شرکت کنند.

یکی از آنها باکیت رومانوف 40 ساله است که در حال حاضر بیکار است.

نفر دوم تورسونبک جامابکوف 44 ساله است.

رئیس شرکت ساختمانی KG Group ، ایسامیدین تاشوف 37 ساله ، یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری است که خود معرفی شده است.

کمیسیون مرکزی انتخابات تاکنون در مجموع از 30 نامزد ریاست جمهوری اسناد دریافت کرده است. امروز یکی از نامزدها به نام باکیت باکتایف نظر خود را تغییر داد و تصمیم گرفت که در انتخابات شرکت نکند.

Author: admin