سرپرست قرقیزستان ، رئیس جمهور قزاقستان در مورد همکاری گفتگو کردند

سرپرست قرقیزستان ، رئیس جمهور قزاقستان در مورد همکاری گفتگو کردند

Tainynews – در تاریخ 13 نوامبر ، سدیر جپاروف ، نخست وزیر سرپرست قرقیزستان ، نخست وزیر نخست وزیر قرقیزستان با کسیم-جمارت توکایف ، رئیس جمهور قزاقستان مکالمه تلفنی داشت ، گزارش خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور …

Author: admin