همسر افسر پلیس مشکوک به افشای اطلاعات شخصی شهروندان با COVID-19 در اوش است

همسر افسر پلیس مشکوک به افشای اطلاعات شخصی شهروندان با COVID-19 در اوش است

Tainynews – تورموش گزارش داد … همسر مأمور پلیس در اوش مظنون به افشای اطلاعات شخصی شهروندانی است که برای COVID-19 مثبت آزمایش کرده اند.

Author: admin