326 نفر در طی یک روز در قزاقستان از عفونت کرونا ویروس بهبود یافتند

Tainynews – وزارت بهداشت در 13 نوامبر گفت: 326 نفر در روز در قزاقستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند.

تعداد کل بازیابی ها از زمان شیوع به 108،958 رسیده است:

– نورالسلطان – 14،428 بازیابی کل ؛

– آلماتی – 14،251 ؛

– منطقه آتیراو – 11،192 ؛

– منطقه کاراگاندا – 10،302 ؛

– منطقه قزاقستان شرقی – 9157 ؛

– منطقه قزاقستان غربی – 6937؛

– شیمکنت – 5160 ؛

– منطقه آلماتی – 4893 ؛

– منطقه پاولودار – 4247 ؛

– منطقه قزاقستان شمالی – 4،212 ؛

– منطقه ژامبیل – 4119 ؛

– منطقه Akmola – 3686 ؛

– منطقه ترکستان – 3360 ؛

– منطقه Aktobe – 3285 ؛

– منطقه Mangistau – 3280 ؛

– منطقه Kostanay – 3259 ؛

– منطقه Kyzylorda – 3190.

Author: admin