خدمات مرزی دولتی قرقیزستان به کمیته امنیت ملی منتقل شد

خدمات مرزی دولتی قرقیزستان به کمیته امنیت ملی منتقل شد

Tainynews – خدمات مرزی دولت به دستور سرپرست نخست وزیر ، سدیر جپاروف ، به کمیته امنیت ملی منتقل شده است.

این دستور با هدف بهبود سیستم حفاظت از مرزهای دولتی ، جلوگیری از تهدید حمله باندهای بین المللی به کشور ، برای بهبود اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا و بار ، مواد مخدر و سلاح به خاک جمهوری قرقیزستان از کشورهای همسایه به عنوان بخشی از بهینه سازی عملکرد مقامات اجرایی ایالتی.

سرویس مرزی کمیته امنیت ملی واقع در بیشکک ایجاد شده است.

مدیر کمیته امنیت ملی اولین معاون رئیس کمیته امنیت ملی خواهد بود.

GKNB موظف است ظرف مدت یک ماه پیشنهادهایی را در مورد تغییر اقدامات قانونی و قانونی تنظیم کننده فعالیت خدمات مرزی ایالتی ارائه دهد.

Author: admin