48 مورد پنومونی با علائم COVID-19 در قزاقستان در یک روز تایید شده است

48 مورد پنومونی با علائم COVID-19 در قزاقستان در یک روز تایید شده است

Tainynews وزارت بهداشت در 16 نوامبر گفت: طی روز گذشته 48 مورد ذات الریه با علائم COVID-19 در قزاقستان تأیید شد.

2 مورد مرگ و 24 مورد بهبودی ناشی از ذات الریه با علائم COVID-19 نیز گزارش شد.

در مجموع 40 197 مورد ، 420 مورد مرگ و 29580 مورد بهبودی از اول آگوست که قزاقستان شمارش پنومونی را به عنوان موارد بیماری با علائم ویروس کرونا آغاز کرد ، گزارش شد.

Author: admin