نماینده مجلس پیشنهاد کاهش بودجه ذخیره دفتر رئیس جمهور ، دولت و پارلمان قرقیزستان را داده است

نماینده مجلس پیشنهاد کاهش بودجه ذخیره دفتر رئیس جمهور ، دولت و پارلمان قرقیزستان را داده است

Tainynews – نماینده Ainuru Altybaeva پیشنهاد کرد که بودجه ذخیره دفتر رئیس جمهور ، دولت و پارلمان را کاهش دهد.

این نماینده مجلس در جلسه بررسی کمیته بودجه و دارایی پارلمان قرقیزستان هنگام بررسی اصلاحات در بودجه عمومی سال 2020 پیشنهاد کاهش 3 برابری این وجوه ذخیره را داد.

Ainuru Altybaeva اظهار داشت: “بودجه ذخیره دفتر رئیس جمهور ، دولت و پارلمان هر كدام 30 میلیون بار می شود. من فکر می كنم 12 میلیون مادر برای صندوق ذخیره كافی باشد.”

این نماینده مجلس گفت 54 میلیون مادر پس انداز در سال به معنای ساخت یک مدرسه خوب با سالن ورزشی است.

Author: admin