دو مشکل بزرگ در هر انتخاب در قرقیزستان حل نشده است – نایب رئیس CEC

دو مشکل بزرگ در هر انتخاب در قرقیزستان حل نشده است – نایب رئیس CEC

Tainynews عبدی جاپار بکمتوف ، نایب رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: – علی رغم اقدامات انجام شده ، دو مسئله مهم در طول آماده سازی و انجام انتخابات در قرقیزستان باقی مانده است: خرید رای و سو abuse استفاده از منابع دولتی.

Author: admin