قرقیزستان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 87 نامزد ریاست جمهوری داشت – نایب رئیس CEC

قرقیزستان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 87 نامزد ریاست جمهوری داشت – نایب رئیس CEC

Tainynews عبدی جاپار بکمتوف ، نایب رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، گفت: – بر اساس قانون اساسی ، هر شهروند قرقیزستان حق دارد خود را به عنوان رئیس جمهور معرفی کند.

Author: admin