وزیر آموزش و پرورش قرقیزستان مشکلات اولویت بندی را برای اولین بار بیان می کند

وزیر آموزش و پرورش قرقیزستان مشکلات اولویت بندی را برای اولین بار بیان می کند

Tainynews وزیر آموزش و علوم قرقیزستان آلمازبک بیشنالیف به AKIpress گفت – سیستم های آموزش حرفه ای ابتدایی و متوسطه نیاز به بهینه سازی دارند …

Author: admin