نماینده مجلس پیشنهاد می کند تعداد قضات اتاق قانون اساسی کاهش یابد

نماینده مجلس پیشنهاد می کند تعداد قضات اتاق قانون اساسی کاهش یابد

Tainynews – پیش نویس قانون اساسی با اصلاحات قانون اساسی اتاق قانون اساسی دیوان عالی کشور برای بحث عمومی منتشر شد …

Author: admin