سنگاپور 932 مورد COVID-19 جدید گزارش کرده است که در کل 17000 مورد گذشته است

سنگاپور 932 مورد COVID-19 جدید گزارش کرده است که در کل 17000 مورد گذشته است

Tainynews – سنگاپور 932 مورد جدید COVID-19 را از ظهر در تاریخ 1 مه اعلام کرد که آمار ملی را به 17101 رسانده است.

وزارت بهداشت (وزارت بهداشت) در به روز رسانی روزانه ارقام اولیه گفت: اکثر موارد جدید دارندگان مجوز کار هستند که در خوابگاه های کارگر خارجی اقامت دارند.

پنج مورد مربوط به سنگاپورها یا اقامت دائم است.

Author: admin