حجم Toktogul آب به 14.362 میلیارد متر مکعب رسیده است

حجم Toktogul آب به 14.362 میلیارد متر مکعب رسید

Tainynews – با توجه به ایستگاه های الکتریکی JSC ، حجم آب سد توکتوگل از 17 نوامبر سال 2020 به 14.362 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 198 متر مکعب در ثانیه ، مصرف آب 620 متر مکعب در ثانیه است.

حجم آب تا 16 نوامبر 3/1499 میلیارد مترمکعب بود.

از 17 نوامبر 2019 حجم آب در مخزن 16.71 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin