نماینده مجلس می گوید اقتصاد سایه در قرقیزستان 44 درصد است

نماینده مجلس می گوید اقتصاد سایه در قرقیزستان 44 درصد است

Tainynews ریسکدلی مومبکوف ، نماینده مجلس در جلسه کمیته حمل و نقل و معماری پارلمان ، گفت: اقتصاد سایه در قرقیزستان 44 درصد است ، به این معنی که بیش از 100 میلیارد نفر به بودجه دولت نمی روند.

Author: admin