وكیل آتامبایف می گوید كه موكل و وكیل وی در بازداشتگاه موقت GKNB شنود و ضبط شده اند

وكیل آتامبایف می گوید كه موكل و وكیل وی در بازداشتگاه موقت GKNB شنود و ضبط شده اند

Tainynews – ضمیر جووشف ، وكیل رئیس جمهور سابق آلمازبك آتامبایف گفت كه جلسه موكل وی و یك وكیل دیگر سرگئی سلسارف در بازداشتگاه پیش از موعد كمیته امنیت ملی ضبط شده است …

Author: admin