بانک ملی قرقیزستان در تاریخ 16 نوامبر 23.4 میلیون دلار فروخت

بانک ملی قرقیزستان در تاریخ 16 نوامبر 23.4 میلیون دلار فروخت

Tainynews ناظم گفت: در 16 نوامبر ، بانک ملی 23.4 میلیون دلار فروخت.

این دومین مداخله در ماه نوامبر است.

از ابتدای سال ، تنظیم کننده 14 مداخله انجام داده است.

در تاریخ 12 نوامبر ، سازمان تنظیم کننده 26.8 میلیون دلار فروخت.

از ابتدای سال تاکنون ، تنظیم کننده مداخلات بازار فارکس را در مجموع 422 میلیارد دلار انجام داده است.

Author: admin