نماینده مجلس در مورد ماترائیموف: ‘آیا او همه را خریده است؟ حتی رئیس جمهور سابق به خاطر او رنج برد

نماینده مجلس در مورد ماترائیموف: ‘آیا او همه را خریده است؟ حتی رئیس جمهور سابق به خاطر او رنج برد

Tainynews – نماینده دستان بكشف در مورد تحقیقات رسمی در مورد ثروت غیرقانونی خانواده ماترائیموف ، كه در سال 2018 به سمت های گمرک دولتی منصوب شد و سایر روابط خانوادگی در جلسه کمیته پارلمان در 17 نوامبر پرسید …

Author: admin