بنا بر گزارش ها ، ده ها نفر پس از طوفان بادی در ترکمنستان مفقود شدند

بنا بر گزارش ها ، ده ها نفر پس از طوفان بادی در ترکمنستان مفقود شدند

Tainynews – ده ها نفر مفقود شده اند و تعداد زیادی از آنها زخمی شده اند. آنها شامل چوپان ، رانندگان و کارگران دغدغه ترکمنگان بودند. به نقل از تواریخ ترکمنستان ، بیش از 100 گوسفند مفقود شده اند.

براساس گزارش های تایید نشده ، حدود 20 نفر کشته شدند.

مزارع گندم از بین رفت.

طوفان بادی در ترکمنستان در 27 آوریل رخ داد. استان لباف بیش از همه تحت تأثیر قرار گرفت. مردم در این منطقه با قطع آب مواجه هستند و در برخی از ولسوالی ها منبع برق قطع شد.

این وضعیت توسط خبرگزاری های دولتی پوشیده نیست.

Author: admin