آموزشهای جلوگیری از خرید رای و سو abuse استفاده از منابع دولتی در بیشکک آغاز می شود

آموزشهای جلوگیری از خرید رای و سو abuse استفاده از منابع دولتی در بیشکک آغاز می شود

Tainynews – آموزش آژانس های اجرای قانون و دادستان ها در مورد توسعه اقدامات و پاسخ به نقض هنجارهای قانون انتخابات در بیشکک برگزار می شود …

Author: admin