دادگاه آتامبایف به تعویق افتاد ، تاریخ دادگاه بعدی مشخص نیست

دادگاه آتامبایف به تعویق افتاد ، تاریخ دادگاه بعدی مشخص نیست

Tainynews – دادگاه رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف توسط دادگاه منطقه پروومائی بیشکک در 18 نوامبر به تعویق افتاد.

قاضی میرلان ترمچیكف ریاست دادگاه را بر عهده داشت. تاریخ جلسه بعدی مشخص نیست.

پیش از این قاضی درخواست پیگرد قانونی را برای متحد کردن دو کاوشگر جنایی برای دستیابی غیرقانونی به زمین در روستای کوی تاش و پرونده ثروت غیرقانونی مربوط به نماینده سابق عسکاربک شادیف را پذیرفت.

Author: admin