طی 10 ماه خدمات صنعتی در قرقیزستان به 14.9 میلیارد بشکه رسید

طی 10 ماه خدمات صنعتی در قرقیزستان از 14.9 میلیارد بشکه بالاتر بود

Tainynews – طبق کمیته ملی آمار ، خدمات صنعتی در مجموع 14983.1 میلیون نفر در قرقیزستان در ژانویه تا اکتبر سال 2020 ارائه شده است.

در بیشکک بیش از 5.9 میلیارد مادر خدمات صنعتی برای ژانویه تا اکتبر ارائه شده است.

در منطقه چوی ، 3.5 میلیارد مادر خدمات صنعتی در این مدت ارائه شده است.

در اوش ، میزان خدمات صنعتی از ابتدای سال 1.4 میلیارد و در منطقه جلال آباد – 1.4 میلیارد دستگاه بوده است.

کمترین هزینه خدمات صنعتی در منطقه تالاس – 9/235 میلیون مادر و در منطقه باتکن – 334/1 میلیون دستگاه ثبت شده است.

Author: admin