وزارت جهانگردی ، JICA در مورد بهبود کیفیت خدمات گردشگری در منطقه ایسیک کول بحث می کند

وزارت جهانگردی ، JICA در مورد بهبود کیفیت خدمات گردشگری در منطقه ایسیک کول بحث می کند

Tainynews – قرقیزستان در یک بحث کنفرانس ویدیویی JICA در مورد پروژه تحت برنامه همکاری پیگیری شرکت کرد ، از طرف وزارت گردشگری گزارش شد …

Author: admin