شرکت هلدینگ بندر خارج از کشور چین به قرقیزستان پیشنهاد می کند همکاری با بندر دریایی گوادر را بررسی کند

شرکت هلدینگ بندر خارج از کشور چین به قرقیزستان پیشنهاد می کند همکاری با بندر دریایی گوادر را بررسی کند

Tainynews – اریک بیشمیبایف ، سفیر قرقیزستان در پاکستان در اجلاس فرصت های تجاری کریدور اقتصادی چین و پاکستان – جمهوری های آسیای میانه ، که در شهر گوادر برگزار شد ، شرکت کرد ، گفت خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه …

Author: admin