وزیر دادگستری درباره گسترش کنوانسیون قانون اساسی می گوید ، وضعیت اضطراری هنوز هم در جریان است ، باید از گزینه های دیگری استفاده شود

وزیر دادگستری درباره گسترش کنوانسیون قانون اساسی می گوید ، وضعیت اضطراری هنوز هم در جریان است ، باید از گزینه های دیگری استفاده شود

Tainynews وزیر دادگستری مارات جامانكولوف در جلسه كنوانسیون قانون اساسی امروز گفت: – موضوع گسترش كنوانسیون قانون اساسی مطرح شد …

Author: admin