آخرین بیمار کروناویروس بعد از بهبودی در منطقه کشکاداریا از بیمارستان مرخص شد

آخرین بیمار کروناویروس بعد از بهبودی در منطقه کشکاداریا از بیمارستان مرخص شد

Tainynews وزارت بهداشت گفت: – آخرین بیمار کروناویوس پس از بهبودی از بیمارستان بیماری های عفونی منطقه کشکاداریا مرخص شد.

این بیمار 36 ساله است که از فرد آلوده به ویروس منقبض شده است.

پنج مورد از مجموع 6 مورد در منطقه کشکاداریا یک عضو خانواده بودند.

پس از ترخیص بیمار نهایی از بیمارستان ، منطقه کشکاداریا به منطقه دوم عاری از کروناویروس در ازبکستان وارد جیزاخ شد.

1182 بیمار تا به امروز در ازبکستان بهبود یافتند. در کل 2075 مورد تأیید شد.

Author: admin