پیش نویس قانون اساسی که به قرقیزستان نوشته می شود و سپس به کرسی مجمع قانون اساسی روسی – ترجمه می شود

پیش نویس قانون اساسی که به قرقیزستان نوشته می شود و سپس به کرسی مجمع قانون اساسی روسی – ترجمه می شود

زایربک ارگشوف

Tainynews زائربک ارگشوف ، در جلسه کنوانسیون قانون اساسی امروز گفت ، مشکلات ادراک از آن زمان بوجود می آیند که پیش نویس قانون اساسی به زبان روسی نوشته شده و سپس به قرقیزستان ترجمه شده است …

Author: admin