قانون اساسی کنونی دارای 44 ماده در مورد حقوق بشر است ، که فقط 37 قانون پیش نویس قانون اساسی را پیشنهاد کرده است – دادستان سابق

قانون اساسی کنونی دارای 44 ماده در مورد حقوق بشر است ، که فقط 37 قانون پیش نویس قانون اساسی را پیشنهاد کرده است – دادستان سابق

Tainynews – تورسون بک آکون ، وزیر امور خارجه سابق ، در جلسه کنوانسیون قانون اساسی امروز گفت: – حفظ 44 ماده مربوط به حقوق بشر از قانون اساسی فعلی ضروری است.

Author: admin