پیش نویس پیشنهادی از قانون آزمایش قانون اساسی برای بلوغ سیاسی جپاروف – سیاستمدار

پیش نویس پیشنهادی آزمون تورم قانون اساسی برای بلوغ سیاسی جپاروف – سیاستمدار

Tainynews فیلیکس کولوف ، سیاستمدار امروز در گردهمایی مدنی گفت: – در صورت تصویب پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی ، حوادث بسیار بدتر از اکتبر سال 2020 در انتظار قرقیزستان است.

Author: admin