کمیسیون مرکزی انتخابات 45 مرکز اخذ رأی را در خارج از قرقیزستان تصویب می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات 45 مرکز اخذ رأی را در خارج از قرقیزستان تصویب می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات 45 شعبه اخذ رأی در خارج از کشور را تصویب کرد.

کمیسیون ارضی بیشکک کمیسیون های حوزه های رای دهی را که برای انتخابات پارلمانی 4 اکتبر برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تعیین شده در 10 ژانویه تشکیل می شود ، تصویب می کند.

Author: admin