در قرقیزستان 818 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

در قرقیزستان 818 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

Tainynews – 3074 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

46 بیمار (1.4٪) در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

2088 بیمار (9/67 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

818 بیمار (6/26 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

122 بیمار (3.9٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

3،819 بیمار در خانه با خود ویروس کرونا ویروس درمان می شوند.

Author: admin