نایب رئیس کنوانسیون قانون اساسی می گوید نمی تواند در جلسات آن شرکت کند

نایب رئیس کنوانسیون قانون اساسی می گوید نمی تواند در جلسات آن شرکت کند

Tainynews – کانات کرزبکوف ، نماینده مجلس (SDPK) گفت که نمی تواند در جلسات کنوانسیون قانون اساسی شرکت کند.

کرزبکوف ، نماینده مجلس گفت: “فهمیدم که به پیشنهاد همکاران در این کنوانسیون شرکت کرده ام. اما از آنجا که به دلایل خانوادگی در خارج از قرقیزستان هستم ، نمی توانم در کار آن شرکت کنم.”

کرزبکوف ، نماینده مجلس ، در مجمع قانون اساسی متشکل از 90 عضو قرار گرفت. وی به عنوان نایب رئیس کنوانسیون قانون اساسی منصوب شد.

Author: admin