اعتراض مسالمت آمیز علیه پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی جدید در بیشکک آغاز می شود

اعتراض مسالمت آمیز علیه پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی جدید در بیشکک آغاز می شود

Tainynews – یک اقدام اعتراضی مسالمت آمیز علیه پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی جدید در بیشکک آغاز شده است.

بیش از 50 نفر در نزدیکی ایستگاه راه آهن در بلوار Erkindik جمع شدند.

این حرکت اعتراضی در قالب راهپیمایی برگزار می شود که از ایستگاه راه آهن آغاز می شود و در ساختمان پارلمان به پایان می رسد.

Author: admin