بازارهای مواد غذایی ، مراکز خدمات خودرو در بیشکک بازگشایی می شوند

بازارهای مواد غذایی ، مراکز خدمات خودرو در بیشکک بازگشایی می شوند

Tainynews – از اول ماه مه چندین نوع مشاغل در بیشکک بازگشایی شدند.

آنها شامل مراکز خدمات اتومبیل ، خدمات تاکسی ، سالن های مو ، شرکت های ساختمانی و سایر شرکت ها بودند.

بازارهای مواد غذایی شروع به کار کردند و به سرعت به مکانهای شلوغ تبدیل شدند.

Author: admin